Poslovi - Oglas za posao

Pripravnik sa srednjom stručnom spremom (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa članom 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17) i Plana zapošljavanja pripravnika za 2019. godinu u Gradskoj upravi Grada Doboja, broj: 02-022-2299/18, od 31.12.2018. godine, zamjenik gradonačelnika Doboja raspisao je

 

JAVNI KONKURS

za prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboja

 

I

1. Pripravnik sa srednjom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboja, u trajanju do 6 (šest) mjeseci - 1 (jedan) izvršilac.

 

II - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

1. srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena srednja škola ekonomskog smjera.

 

III - Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

IV - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na info-pultu Gradske uprave Grada Doboja i na zvaničnoj internet stranici Grada Doboja.

 

Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi (ovjerena od strane nadležnog

organa):

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH, 

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti foto-kopiju (ovjerena od strane nadležnog organa):

a) diplome o stručnoj spremi.

 

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja

Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

V - Rok za podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/242-002, 242-001.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.

 

Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: Grad Doboj, Hilandarska br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za sprovođenje postupka prijema.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

12.03.2019