Poslovi - Oglas za posao

Redovni profesor za oblast Crtanje od I do II

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Redovni profesor za oblast Crtanje od I do II (Veliki akt od I do II) i Slikanje od I do VI (m/ž)

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 045.2/19 od 17.01.2019.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-48/19 od 30.01.2019.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

 

1. Redovni profesor za oblast Crtanje od I do II (Veliki akt od I do II) i Slikanje od I do VI – 1 izvršilac

2.Vanredni profesor za oblasti Crtanje i Slikanje (predmeti Večernji akt od I do VIII) i Slikanje – 1 izvršilac

3.Docent za oblast Fotografija—1 izvršilac

4.Asistent oblast Produkt dizajn – 1 izvršilac

 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

 

Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju:

a) biografiju (CV) popis programa javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, uz priložene dokaze o djelatnosti (printanoj i elektronskoj formi)

b) odgovarajuće diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije),

c) Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija

d) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u umjetničkonastavno zvanje docenta u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu,

e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom umjetničkom oblasti

f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje

g) kritike za umjetničke radove

h) rodni list, uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

i) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs obavezan je u svojoj prijavi naznačiti jedno od umjetničkih zvanja za koje se prijavljuje (docent, vanredni profesor, redovni profesor). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Akademije likovnih umjetnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 210 369

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU

OBALA MAKA DIZDARA BR.3

71 000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

ili DIREKTNO NA PROTOKOL 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.02.2019