Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik u sva zvanja za oblast Psihologija ličnosti (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/505 od 23. 11. 2018. godine, 02-01/530 i 02-01/547 od 10 12. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-58/18 od 19. 12. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

 

1. NASTAVNIK (SVA ZVANJA) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Historija jezika (predmeti: Staroslavenski jezik, Historija književnog jezika I i II, Uvod u slavistiku, IP Jezik sevdalinke, IP Jezičke odlike balade o Hasanaginici) na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

2. NASTAVNIK (SVA ZVANJA) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST (predmeti: Starija bošnjačka književnost, Bošnjačka književnost preporodnog doba, Bošnjačka književnost prve polovine 20. vijeka, Bošnjačka književnost druge polovine 20. vijeka, Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti, Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti) , TEORIJA KNJIŽEVNOSTI (predmeti: Uvod u teoriju književnosti, Uvod u književne teorije, Kulturalna znanost/nauka o književnosti, IP Književna historija i književnokritička terminologija), KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH (predmet: IP Književna periodika i književni život u BiH nakon 1945.) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

3. NASTAVNIK (SVA ZVANJA) ZA PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENENAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: PSIHOLOGIJA LIČNOSTI (PREDMETI: Uvod u psihologiju ličnostiPsihologija ličnosti, IP Istraživanja u psihologiji ličnosti), SOCIJALNA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Uvod usocijalnu psihologiju, Socijalna percepcija i stavovi, Pojedinac i socijalne interakcije, Psihologija grupa imeđugrupnih odnosa) na Odsjeku za psihologiju 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17). i 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine:

 

 a) docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

b) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija; 

c) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

 

Za navedene pozicije zainteresirani kandidati dužni su dostaviti:

- Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;

- Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;

- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I. i II. ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;

- Prijevod/i gore navedene/ih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

- Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome/a stečene – van područja BiH - original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

- Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;

- Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;

- Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

- Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove;

- Dokaze da su knjige, radovi i drugo objavljeni;

- Dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavno-naučno zvanje docenta, u skladu sa Zakonom i Statutom – original ili ovjerenu fotokopiju;

- Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje–original ili ovjerenu fotokopiju;

- Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju;

- Uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju;

- Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za izbor u više akademsko zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citranim bazama podataka, odnosno ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog profesora dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citiranim bazama podataka – dostaviti dokaz;

- U slučaju da kandidati pri izboru u akademsko zvanje iz objektivnih razloga nisu mogli ispuniti uslove dokaz objavljena knjiga i/ili mentorstva za drugi i/ili treći ciklus studija, odnosno integrisani studij, dostavljaju dokaz o ekvivalenciji odnosno supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, sa tri dodatna naučna rada objavljena u citiranim bazama podataka, u odnosu na minimalne uslove utvrđene zakonom.

 

Kandidati zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko naučnonastavno zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

 

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

 

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 94, 96, 100, 101, 102. i 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17.) i članom 192., 193., 194., 196., 199., 200, Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1-/18 od 28. 11. 2018. godine. 

 

Obrazac Prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17.) i Statutom Univerziteta u Sarajevu može se preuzeti sa WEB adrese Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba

 

Kandidati koji budu izabrani na navedenu poziciju dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

 

Konkurs je objavljen 29. 12. 2018. godine i ostaje otvoren do 13. 1. 2019. godine.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

 

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

 

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, Služba za pravne, poslove kvaliteta,

personalne i opće poslove.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.01.2019