Poslovi - Oglas za posao

Stručni/a saradnik/ca za finansije i računovodstvo

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine

6 / 1128

 

Stručni/a saradnik/ca za finansije i računovodstvo – 1 (jedan/a) izvršilac/teljica

 

Opis poslova: vrši poslove pripreme, planiranja i izrade budžeta i dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Gender Centra; vrši poslove izrade periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja Gender Centra (završni račun); prati dinamiku izvršenja budžeta; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale, informacije i druge akte iz oblasti finansija i finansijskog poslovanja; vrši kontrolu i likvidaturu finansijsko – računovodstvene dokumentacije Gender Centra i odgovara za njeno čuvanje; vodi evidenciju o projektima Gender Centra i priprema finansijske izvještaje i analize u vezi s realizacijom projekata prema nadležnim institucijama i donatorima; vrši kontrolu svih računa za plaćanje; odgovara za sve finansijske transakcije; sarađuje s Federalnim ministarstvom finansija vezano za materijalno – finansijsko poslovanje Gender Centra; izrađuje izvještaje Federalnoj poreznoj upravi i Federalnom zavodu za statistiku; izrađuje izvještaje o radu komisija; priprema i izrađuje nacrte ugovora i drugih akata finansijske prirode; priprema i izrađuje godišnji plan nabavki sredstava za potrebe Gender Centra i godišnji plan javnih nabavki i prati realizaciju; izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki koje dostavlja elektronskim putem u WISPPA sistem, te obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik/ca direktora/ce.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet, visoka škola poslovnog menadžmenta

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,

- poznavanje rada na računaru

- poznavanje engleskog jezika

 

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:

 a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

 b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa

 c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata. 

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul.Kulovića br.7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gender Centru

Federacije Bosne i Hercegovine”

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2018