Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik informatike (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

-nastavnik matematike, na 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019.godine,

-nastavnik informatike, na 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019.godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

 

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5.Pravo učešća na konkurs imaju i :

- lica iz člana 104.stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i 

- lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrsti stručne spreme.

 

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sledeća dokumenta:

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

-diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa radnim iskustvomi položenim stručnim ispitom,

-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispitau školi,

-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-uvjerenje o radniom stažu potpune izdato od ranijeg poslodavca, 

-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatma.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „ŠAMAC“ Šamac, Dositeja Obradovića broj 4. 76 230 Šamac.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovreme i nepotpune prijave komisija ne razmatra.

Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl.glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18).

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.10.2018