Poslovi - Oglas za posao

Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave policije, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog

službenika u Federalnoj upravi policije

6 / 1108

 

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU

 

- Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: Rukovodi i organizira rad Sektora i odgovoran je za blagovremeno, zakonito, stručno i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga Sektora, daje zadatke i usmjerava rad službenika u Sektoru, vodi poslove koji se odnose na unutrašnje funkcioniranje i usklađivanje rada administracije, neposredno organizira i ostvaruje saradnju Sektora s drugim organima u okviru nadležnosti, inicira izradu, izmjenu i dopunu normativnih akata i općih akata, stara se o njihovoj zakonitoj primjeni; utvrđuje metodologiju izrade informacija, analiza izvještaja i mišljenja iz djelokruga Sektora, učestvuje u izradi programa rada Sektora; nadzire, usmjerava i kontrolira rad svih djelatnika u okviru poslova koja obavljaju, analizira i prati rješavanje u prvostepenom upravnom postupku, proučava i prati određene informacije, vrši analize u odnosu na pojedine segmente iz nadležnosti Sektora, upoznaje direktora Uprave policije o stanju i problemima u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Sektora, koordinira aktivnostima na poslovima i zadacima iz nadležnosti Sektora, neposredno učestvuje u najsloženijim predmetima iz nadležnosti Sektora, učestvuje u izradi materijala o kadrovskoj popunjenosti i njenoj strukturi, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.527,75 KM.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII - stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se  vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema  studiranja, dipoloma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke

- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

 

Napomena: Prije postavljenja na navedeno radno mjesto, za izabranog kandidata, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/04 i 12/09), izvršiti će se sigurnosne provjere za pristup tajnim podacima i kandidat kod kojeg se utvrdi sigurnosna smetnja neće biti primljen u radni odnos u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

 

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH:

 Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton

 Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u

Federalnoj upravi policije ”

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.10.2018