Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik/profesor razredne nastave

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Laktaši
Broj pozicija 2
Jezici:

Nastavnik/profesor razredne nastave - Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović’’ Laktaši

 

OPIS RADNOG MJESTA

 

1.Nastavnik/profesor razredne nastave– 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja-PO Kriškovci, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

2.Nastavnik/profesor razredne nastave -1 izvršilac na određeno do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do kraja prvog polugodišta tekuće školske godine – PO Klašnice, lice bez iskustva-pripravnik

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16. 66/18), uslove propisane članom 104. stav.1., 3. i stav 6. (stav 6. odnosi se za kandidate pod tačkom 1.) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18). Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, na kojoj treba napisati i e-meil adresu kandidata, da bi komisija dostavila obevještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),

2.Uvjerenje o državljanstvu,

3.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. (samo za kandidate pod tačkom 1.)

7.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stučnog ispita u školi. (samo za kandidate pod tačkom 1.)

8.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. (samo za kandidate pod tačkom 1.)

9.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17,31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa predviđeno je da se obavi 24.09.2018.godine u 12,30 časova u prostorijama škole o čemu će naknadno Komisija obavjestiti.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ‘’Mladen Stojanović’’ Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ‘’za konkurs’‘.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.09.2018