Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik fizike (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik fizike, na određeno radno vrijeme, 2 časa, 1 izvršilac, sa iskustvom, položen stručni ispit, do kraja školske 2018/2019. godine;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su :

 

(1) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su: 

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte, 

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i 

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4), za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju :

 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi . Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske, intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti 25.09.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama škole JU OŠ „ Branko Ćopić“ Donji Agići.

Obavještavamo sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i čije su prijave potpune da neće biti pojedinačno pozivani na testiranje i intervju te da u slučajnu nedolaska navedenog datuma na testiranje i intervju smatraće se da je kandidat odustao od konkursa.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Donji Agići bb, Novi Grad sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“ ili lično Sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.09.2018