Poslovi - Oglas za posao

Prijem 6 radnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 6
Jezici:

Prijem 6 radnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „27.JANUAR“ Rogatica

Lokacija: Istočno Sarajevo1. Profesor srpskog jezika 4časa -  na određeno radno vrijeme (pripravnik)  - 1 izvršilac
2. Profesor engleskog jezika 2 časa sedmično do kraja školske godine (31.08.2018.god.) - 1 izvršilac
3. Profesor likovne kulture 4 časa sedmično do kraja šklske godine (31.08.2018.god.) -1 izvršilac
4. Profesor muzičke kulture 4 časa sedmično do kraja školske godine (31.08.2018.god.) -1 izvršilac
5. Nastavnik praktične nastave – (bravar V stepen) 18 časova sedmično do kraja školske godine (31.08.2018.god.) – 1 izvršilac
6. Diplomi mašinski inženjer 2 časa sedmično do kraja školske godine (31.08.2018.god.) -1 izvršilac 

Pravo učešća imaju kandidati  koji pored uslova predviđenim Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“,broj:1/16) i ispunjavaju posebne uslove predviđene članom 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“,broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“,broj:29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“,broj:34/15).

Opšti i posebni uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.Da je punoljetan, to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i 
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice. Po prijemu kandidata, škola će zatražiti po službenoj dužnosti uvjerenje o neosuđivanosti.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju, kandidati dostavljaju dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima i to:
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem školovanju trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje se ne odnosi za redni broj 1),
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog  rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 23.08.2017.godine u 8 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ali ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu poslodavca ili lično dostaviti. Na koverti obavezno naznačiti „Prijava na konkurs“, sa naznakom za koje se radno mjesto konkuriše.Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „27.JANUAR“ R O G A T I C A
Ul.“Srpske sloge“ 98
73220 R O G A T I C A
Tel/faks:058-420-081-direktor
E-mail:ss73@skolers.org


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017