Poslovi - Oglas za posao

Prijem 4 nastavnika

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Fizika, Matematika, Biologija
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 4
Jezici:

Prijem 4 nastavnika - OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

Lokacija: Istočno Sarajevo1. Nastavnik matematike, 12 časova - 1 izvršilac  sa iskustvom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a naduže do 31.07.2018. godine.
2. Nastavnik fizike, 12 časova - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.07.2018. godine.
3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 2 časa – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine.
4. Nastavnik biologije, 6 časova - 1 izvršilac sa iskustvom, određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najduže do 01.11.2017. godine. 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:
      a) da je državljanin RS i BiH, 
      b) da je punoljetan, 
      v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po  prijemu u radni odnos)
      g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos)

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:
đ) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17).
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
e)  Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Pravo učešća, na konkursu ima  lice  koja nema  položen stručni ispit, a koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom, član 104. stav 6, 7 i 8 Zakona  o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 44/17).

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave: 
a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);  
b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u  oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent, 
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad.
7. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca od čega minimalno jedna (1) godina u struci, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,
- Uvjerenje o radnom stažu treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.
- Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invlida.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koja se poslije ne vraćaju.
Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 102/14 i 45/16) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17).
Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima  koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole, obaviće se intervju 22.08.2017. godine sa početkom u 12,00 sati.
Kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na  intervju.  Ako se ne pojave na zakazanom intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs  ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja, a razmatraće se prijave koje stignu najkasnije 21.08.2017. godine do 15.00 sati. 
Primljeni kandidati počinju sa radom na početku školske 2017/18. godine.

Potrebna dokumenta sa naznakom „prijava na konkurs, ne otvarati“- slati isključivo putem pošte  na adresu škole.

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO
Ul. MLADIČKA BR 3 
71 213 ISTOČNA ILIDžA


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017