Poslovi - Oglas za posao

Prijem 13 radnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Doboj, Šamac
Broj pozicija 13
Jezici:

Prijem 13 radnika - SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

Lokacija: Doboj

1. Jednog dr medicine pripravnika, bez radnog iskustva za 20 časova sedmično, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018, godine;
2. Jednog dr medicine pripravnika, bez radnog iskustva za 17 časova sedmično, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine;
3. Jednu diplomiranu medicinsku sestru ili višu medicinsku sestru-tehničara za 6 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine;
4. Jednog dr medicine, specijalistu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za 19 časova sedmično, sa stručnim ispitom  i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine;
5. Jednog diplomiranog farmaceuta za 20 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na neodređeno vrijeme;
6. Jednog diplomiranog farmaceuta za 11 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
7. Jednog profesora hemije za 14 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
8. Jednog profesora matematike – pripravnika za 18 časova sedmično, bez radnog iskustva, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
9. Jednog profesora matematike – pripravnika za 5 časova sedmično, bez radnog iskustva, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
10. Jednog profesora biologije za 8 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
11. Jednog profesora fizike za 8 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine;
12. Jednog profesora geografije-pripravnika za 12 časova sedmično, bez radnog iskustva, za rad na određeno vrijeme, i to do povratka radnika sa funkcije v.d. direktora. 
13. Jednog profesora fizičkog vaspitanja za 2 časa sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine. 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI za kandidata
1. Da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, što se dokazuje  uvjerenjem o državljanstvu;
2.  Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  ovjerenom  kopijom lične karte;
3.  Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa; 
4.  Da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;  
5. Za radno mjesto pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 13: Da ima iskustva u radu na poslovima u traženom zanimanju u trajanju od najmanje jedne godine. 
6. Za radno mjesto pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 13: Da ima položen stručni ispit. 

POTREBNA  DOKUMENTA
Uz  potpisanu  prijavu i dokumentaciju iz tačaka 1 do 13 potrebno je dostaviti isprave na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima  iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos s srednjoj školi („Službeni glasnik Repunlike Srpske“, broj:102/2014 i br. 42/16), i to:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .
7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 
Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje  i intervju sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama Škole dana 18.08.2017. u 13.00 časova.
Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  
Konkurs  ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati  na adresu: JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA“ , Šamac  sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“. 
Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017