Poslovi - Oglas za posao

Konkurs za izbor i imenovanje direktora (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

KONKURS za izbor i imenovanje direktora - Osnovna škola Srbija Pale

Lokacija: Istočno Sarajevo

 I Predmet: 
Školski odbor JU Osnovne škole „Srbija“ Pale raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Srbija“ Pale.

II Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Ministru i Školskom odboru. 

III Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Srbija“ Pale bira se na period od 4 godine. 
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spise kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje. 

IV OPŠTI I POSEBNI USLOVI 

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.

Opšti uslovi:
1)da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske;
2)da je punoljetan;
3)da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad;
Posebni uslovi:
1)da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2)da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome;
3)da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4)da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi;

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):
-diplomu o završenoj stručnoj spremi;
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome;
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine/Republike Srpske;
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
-prijedlog Programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu;
-preporuku ranijeg poslodavca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
-kratku biografiju sa podacima  o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

V Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima informisanja.

VI Prijave slati na adresu škole, prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.

VII Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

VIII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Dostavljena dokumetacija po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017