Poslovi - Oglas za posao

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje diektora

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Trebinje
Broj pozicija 1
Jezici:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje diektora J.U. Dječiji vrtić“ Sveta Novomučenica Milica-Dete

Lokacija: TrebinjeI Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora J.U. za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Dječiji vrtić „Sveta Novomučenica Milica – Dete“ Berkovići.

II OPIS POSLOVA
Direktor ustanove organizuje rad ustanove, zastupa ustanovu i rukovodi poslovanjem, obezbjeđuje i odgovara za zakonitost poslovanja, predlaže poslovnu politiku i obavlja druge  poslove utvrđene Statutom i odlukama osnivača.

III MANDAT
Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine. 

IV OPŠTI USLOVI
-Da su državljani RS ili BiH;
-Da su stariji od 18 godina;
-Da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa;
-Da ne služi kaznu Međunarodnog suda i da nisu pod opštužbom istog;
-Da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepogodnim za vršenje dužnosti:
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

V POSEBNI USLOVI
-Prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika, prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent postreban za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista.
-Najmanje pet godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

VI SUKOB INTERESA
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji ih dovodi do sukoba interesa prema važećim propisima.

VII POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova.
1.Uvjerenje o državljanstvu.
2.Izvod iz matične knjige rođenih..
3.Ovjerenu kopiju diplome o školskoj spremi.
4.Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.
5.Uvjerenje o nekažnjavanju.
6.Potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti BiH ili entiteta u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.
7.Potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat ne služi kaznu Međunarodnog suda i da nije pod opštužbom istog.
8.Potpisanu i ovjerenu izjavu da ne obavlja dužnost i aktivnosti na položaju koji dovodi do sukoba interesa prema važećim propisima.
9.Dokaz o radnom iskustvu.
10.Ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju opšte zdravstvene sposobnosti kandidat će dostaviti nakon sprovedenog konkursa i konačnog imenovanja.
Sva potrebna dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „GLAS SRPSKE“ na  oglasnoj tabli opštine i sajtu opštine Berkovići.
Nepotpune i neblagovoremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: OPŠTINA BERKOVIĆI „KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANjE“ Viduša b.b. 88363 BERKOVIĆI.
 


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017