Poslovi - Oglas za posao

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Banja Luka, Srbac
Broj pozicija 1
Jezici:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“

Lokacija: Banja LukaI – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje: 

1.Direktora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac.

II - Opis poslova

Direktor:rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada,vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

III – Mandat

Mandat  traje četiri godine.
Imenovano lice po isteku perioda  na koji je imenovano ima mogućnost ponovnog  izbora i imenovanja.

IV – Status

Radno pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđuju se aktom ustanove. 

V – Opšti i posebni uslovi
Opšti uslovi:
1.da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da su stariji od 18 godine,
3.Da se na njih ne odnosi člana  IX 1. Ustava BiH,
4.Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
5.Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6.Da nisu  otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,
7.Da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa funkcijom direktora.

VI Posebni uslovi:

a) da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa sa stručnim zvanjem diplomirani vaspitač ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik, nutricionista-dijetetičar i doktor medicine – specijalista pedijatrije) i
b) najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci, nakon sticanja visoke stručne spreme.
Ukoliko se ne prijavi kandidat koji ispunjava tražene uslove za direktora navedene pod a), za direktora može biti imenovano lice koje ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika, te diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista, u kom slučaju je direktor dužan imenovati pomoćnika direktora za vaspitno obrazovni rad iz reda zaposlenih vaspitača ili stručnih sradnika, koji će obavljati poslove iz člana 84. stav 1. Zakona koji se odnose na vaspitno obrazovni rad.

VII – Nespojivost i sukob interesa
Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti  Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.

VIII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: Biografiju, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu,Ovjerenu kopiju diplome, Potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,Uvjerenje o radnom iskustvu  u struci, Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak, Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe  na bilo kojem nivou  u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, Potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa funkcijom direktora.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat do okončanja izbornog postupka.
Kandidati su dužni da  dostave original ili ovjerenu kopiju traženih dokumenata koja ne može biti starija od šest mjeseci.

IX – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija  će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmena, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima vezano za prigovore na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumetna priložena  uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima. 

X –  Objavljivanje konkursa
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i  dnevnom listu „Glas Srpske“. 

XI – Rok za podnošenje prijava 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac,Služba za skupštinske poslove, Trg srpskih boraca  broj 1, sa naznakom  Komisiji za izbor.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017