Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za poslove pisarnice

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

Stručni saradnik za poslove pisarnice - Kazneno-popravni zavod Bijeljina

Lokacija: BijeljinaStručni saradnik za poslove pisarnice 

2.  Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

3.  Posebni uslovi: 

SSS  društvenog smijera, šest mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru

4.  Potrebna dokumenta:

Uz  pisanu prijavu na konkurs,  sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze  o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
- uvjerenje o državljanstvu, 
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
- uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja, 
- diplomu o školskoj spremi ( da dostave i svjedočanstva o završena sva četiri razreda srednje škole),
- potvrdu  o radnom iskustvu, 
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, sa srednjom stručnom spremom
- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija  koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Vršiće se provjera radnih sposobnosti kandidata.
Provjeru radnih sposobnosti vršiće Komisija imenovana od strane direktora zavoda.

5.  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim konkursom, Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti ( pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i obaviti intervju) o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

6.  Prijave sa dokumentacijim u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „ Prijava  za konkurs“.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017