Poslovi - Oglas za posao

Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima - OKRUŽNI SUD BIJELjINA

Lokacija: BijeljinaPrijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od mjesec dana

- Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima - 1 izvršilac

Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske ili BiH
-da ima prebivalište u Republici Srpskoj
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

Posebni uslovi:
-završena srednja upravna škola, srednja birotehnička ili gimnazija, IV stepen stručne spreme,
-položen stručni ispit za radnike organa uprave
-završen najmanje I stepen kursa za kompjutere
-6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave pismenu, potpisanu, prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji
-uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)
-diplomu i svjedočanstva o završenoj srednjoj školi u originalu ili ovjerenoj kopiji
-uvjerenje o nevodjenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)
-uvjerenje o položenom ispitu za radnike organa uprave
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
-uvjerenje o završenom najmanje prvom stepenu kursa za kompjutere
-dokaz o radnom iskustvu

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje-filijala Bijeljina i dnevnim novinama „Glas Srpske“ .

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Okružni sud Bijeljina ul.Vuka Karadžića br.3. sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017