Poslovi - Oglas za posao

Pripravnik sa visokom stručnom spremom

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

Pripravnik sa visokom stručnom spremom - diplomirani ekonomista - Turistička organizacija Srebrenica

Lokacija: BijeljinaPripravnik sa visokom stručnom spremom - diplomirani ekonomista - 1 (jedan) izvršilac.


Pripravnik je lice koji prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž, u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

- Opis poslova

Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganja stručnog upravnog ispita.

- Trajanje ugovora

Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine. 

- Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstevenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,
5) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

- Posebni uslovi

1. Za pripravnika sa visokom stručnom spremom – diplomirani ekonomista– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostavrenim najmanje 240 ECTS bodova.

2. Da nema ostavreni radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme

– Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Javni konkurs kandidat je dužan da priloži dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Biografija,
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od 6 mjeseci),
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
6. Original ili ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih lica,
8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nakon stečene VSS nema ostvareni radni staž u određenom stepenu obrazovanja.

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerene fotokopije.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove Konkursa, biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

– Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017