Poslovi - Oglas za posao

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - OSNOVNA ŠKOLA „MOKRO“ MOKRO

Lokacija: Istočno SarajevoDirektor škole 

Za direktora JU O.Š. “Mokro“ može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonu o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je stariji od 18 godina i
-da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji  vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat    zaposlen,
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
-Uvjerenje o državljanstvu i 
-Izvod iz matične knjige rođenih.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 
Mandat direktora je 4 godine  i počinje od dana stupanja na dužnost.
Dokumenti se dostavljaju  u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima. 

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na adresu škole:
JU OSNOVNA ŠKOLA „MOKRO“, MOKRO b.b, 71 428 MOKRO sa naznakom „JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o imenovanju direktora škole u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke od resornog Ministarstva.
 


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017