Poslovi - Oglas za posao

Doktor medicine

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Medicina
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 2
Jezici:

Doktor medicine - Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

Lokacija: Istočno Sarajevo1. Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije.................1 izvršilac,
2. Doktor medicine, specijalista  psihijatrije, neuropsihijatrije ..........1 izvršilac, 

II – Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte i posebne uslove:  
A) Opšti uslovi:    
-  da je kandidat  državljanin BiH,
-  da je stariji od 18 godina,
-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-  da nije osuđivan za krivično djelo  koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Zavodu

B) Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno brojem 1.
- VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS,
- položen stručni ispit,
- položena supspecijalizacija forenzičke psihijatrije, 
- 5 godina radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je  podnesen  zahtjev za izdavanje licence.

Za radno mjesto označeno brojem 2.
- VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS
- položen stručni ispit,
- položena specijalizacija iz psihijatrije, neuropsihijatrije
- 3 godine radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je  podnesen  zahtjev za izdavanje licence.

III –Uz prijavu na konkurs  sa osnovnim podacima, adresom prebivališta  i brojem telefona , kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:  

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),
- diploma o završenoj školskoj spremi,
- uvjerenje ( potvrda) poslodavca o traženom radnom iskustvu iz koje se vidi na kojim poslovima je kandidat radio i koja stručna sprema je potrebna za te poslove, sa ukupnim radnim iskustvom ( godina, mjeseci, dana),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Pored navedene dokumentacije potrebno je i:

- za radno mjesto označeno brojem 1.
- diplomu o supspecijalizaciji forenzičke psihijatrije i
- licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence i
- za radno mjesto označeno brojem 2.
- diplomu o specijalizaciji psihijatrije, neuropsihijatrije i
- licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostaviti uvjerenje o sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje).

IV- Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak će provoditi Komisija za prijem u radni odnos koju rješenjem imenuje direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.  
Rok za podnošenje prijava sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 30 dana od dana objavljivanja konkursa 
Napotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu poslodavca, sa naznakom : ” Prijava na konkurs za prijem u radni odnos “.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017