Poslovi - Oglas za posao

Diplomirani defektolog-surdolog

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Diplomirani defektolog-surdolog - Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja ...

Lokacija: Banja Luka-Diplomirani defektolog-surdolog-1 izvršilac-puna norma.

Radni odnos biće zasnovan na određeno vrijeme - od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine. 

U radni odnos biće primljeno lice sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom. Prijaviti se mogu i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje jedne godine.
Kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu a prijem radnika će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Kandidati su dužni, pored potpisane prijave sa kontakt podacima, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata (koji im neće biti vraćeni):
1.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent i zvanjem diplomirani defektolog-surdolog.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 
3.Izvod iz matične knjige rođenih,
4.Uvjerenje o državljanstvu, 
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad (osim lica koja su radni staž stekla van škole),
6.Uvjerenje o radnom iskustvu od ranijih poslodavaca,
7.Uvjerenje o vremenu provedenom na evideciji nezaposlenih lica izdato od Zavoda za zapošljavanje.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati, prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje o neosuđivanosti Centar će službenim putem pribaviti za izabrane kandidate. 
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovrmene prijave, te koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen u prostorijama Centra dana 07.08.2017. godine u 10.00 časova, o čemu kandidati neće biti posebno obavještavani, te ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Prijave sa dokumentacijom predaju se u Centru, Ul. Jovana Raškovića br. 28, Banja Luka, na protokol ili poštom na navedenu adresu.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

27.07.2017