Poslovi - Oglas za posao

Bibliotekar

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Bibliotekar - GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANjA LUKA

Lokacija: Banja LukaBibliotekar
- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma  – radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. 

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15). 
U radni odnos će se primiti lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj 102/14 i 42/16.)
Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):
-Prijavu na konkurs u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje;
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent; 
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi , prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme ;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:
1)prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
2)vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
3)rezultati ostvareni na intervjuu i testu i
4)dužina radnog staža.
  
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o  neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama Građevinske škole u Banjaluci, dana 09.08.2017. godine u 9:00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Građevinska škola Banja Luka, Mladena Stojanovića 7, Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu
„Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

27.07.2017