Poslovi - Oglas za posao

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „SV. ĆIRILO I METODIJE...

Lokacija: Banja LukaI – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sv. Ćirilo i Metodije’’ Piskavica – Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica – Banja Luka.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sv. Ćirilo i Metodije’’ Piskavica – Banja Luka te Pravilnikom o radu. 

V - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sv. Ćirilo i Metodije’’ Piskavica – Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
  Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv koga nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
- da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi. 
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

VI– Potrebna dokumentacija 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
  - Izvod iz matične knjige rođenih,
  - Uvjerenje o državljanstvu, 
- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome za prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (najmanje pet godina),
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. Stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom. 
Svi kandidati koji ispune uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pismenim putem pozvani na intervju. 

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica – Banja Luka, Piskavica bb; 78217 Piskavica – Banja Luka, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica’‘.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

VIII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Sv. Ćirilo i Metodije’’ Piskavica – Banja Luka u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

27.07.2017