Poslovi - Oglas za posao

Daktilograf (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Daktilograf - OKRUŽNI PRIVREDNI SUD

Lokacija: Banja LukaDaktilograf 

Opšti uslovi:
a.) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
b.) da je stariji od 18 godina,
c.) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
d.) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,
e.) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
f.) da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa, 
Posebni uslovi:
-srednja škola, IV ili III stepen stručne spreme, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom, poznavanje rada na računaru,
-1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Potrebna dokumentacija:
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o školskoj spremi-ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj školi,
- potvrda o radnom iskustvu izdata od poslodavca,
- uvjerenje o poznavanju rada na računaru 
      Za ispunjavanje opštih uslova iz tački e.) i f.) svi kandidati dužni su dostaviti ovjerenu pismenu izjavu sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i  krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa i da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo  koje me čini  nepodobnim  za obavljanje  poslova u  sudu“.
      Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
      
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju i testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od dana objavljivanja oglasa.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti  putem pošte na adresu:
„OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA“ ul.Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni oglas-NE OTVARAJ“, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2 / I sprat)


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

27.07.2017