Poslovi - Oglas za posao

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Banja Luka, Šipovo
Broj pozicija 2
Jezici:

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - JU “Centar za socijalni rad

Lokacija: Banja LukaI - Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom  stručnom spremom ili sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja  u JU “Centar za socijalni rad “ Šipovo

A) PRIPRAVNICI :  
1. Dipl. ekolog ....................... .................................................. 1 (jedan) izvršilac
2. Dipl. ekonomista...................................................................1 (jedan) izvršilac
II-Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

III-Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita. 

III-Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1.da su stariji od 18 godina  
2.da su državljani Republike Srpske , odnosno Bosne i Hercegovine
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
4.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave,
5.da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezlutat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

IV -Pored opštih uslova , kandidati trebaju da ispunjavaju i sledeće posebne 
uslove i to :
-za mjesto pod A/1 , visoka stručna sprema -diplomirani ekolog
-za mjesto pod A/2 visoka stručna sprema -diplomirani ekonomista
V -Sukob interesa 
kandidat ne može obavljati dužnosti , aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa , kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ( ” Službeni glasnik Republike Srpske ” br 73/08) i Zakona o lokalnoj samoupravi ( “Službeni glasnik Republike Srpske” broj : 101/04, 42/ i  98/13) 

VI -Uz prijavu na javni konkurs , kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o dražavljanstvu
- kopiju lične karte
- kopija diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od  tri mjeseca
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,
- dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro    Šipovo,
- ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,
- za dokaze pod tačkom  (Sukob interesa) kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu
Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji .

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove , biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua , kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VII - Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti  putem pošte na adresu : JU “Centar  za socijalni rad” Šipovo ,Ul. Trg Patrijarha srpskog Pavla 1, sa naznakom ” Komisiji za prijem pripravnika”.
Rok za podnošenje prijave iznosi 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu ” Glas Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

27.07.2017