Poslovi - Oglas za posao

Lovočuvar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 12
Jezici:

Na osnovu čl. 75. stav 1. i 2. Zakona o lovstvu F BiH, Službene Novine F BiH broj:4/06, 8/10, 81/14 i Odluke UO JLO „Lovac“ Mostar broj: 0147/17 od 17.07.2017. godine, sa održanog sastanka od dana 10.07.2017. godine, raspisuje se

K O N K U R S za radno mjesto

 

Lovočuvar

2 izvršioca

 na vrijeme od 6 mjeseci (probni rad) uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa ukoliko kandidat zadovolji u periodu probnog rada

 

 

 

Opći uslovi koje kandidati treba ispunjavati:

 • Da je licedržavljanin BiH
 • najmanje III stepen srednje škole
 • Da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova utvrđenim za to radno mjesto
 • Da lice nije krivično kažnjavano i da se ne vodi nikakav postupak

 

 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati zasnovani na Zakonu o lovstvu F BiH broj:4/06:

 • Da lice posjeduje položen lovački i lovočuvarski ispit
 • Da lice ispunjava uslove za nošenje oružja
 • Da posjeduje vozački ispit „B“ kategorije
 • Poželjno je da je kandidat član JLO „Lovac“ Mostar

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:

 • Kratku biografiju
 • Rodni list ( ne stariji od 6 mjeseci )
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci )
 • Diplomu o stepenu školske spreme
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uvjerenje od nadležnog suda da lice nije krivično kažnjavano i da se ne vodi nikakav postupak ( ne starije od tri mjeseca )
 • Uvjerenje o položenom lovačkom ispitu
 • Uvjerenje o položenom lovočuvarskom ispitu
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Oružni list za lovačko oružje

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JLO „Lovac“

Ulica Braće Brkića 8a

88 000 M o s t a r

 

sa naznakom

„Prijava na konkurs – NE OTVARAJ“

 

21.07.2017