Poslovi - Oglas za posao

Konkurs za prijem radnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 6
Jezici:

Konkurs za prijem radnika - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Lokacija: Istočno SarajevoOrganizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA KOMPARATIVISTIKU

1.Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšte studije književnosti i užu oblast obrazovanja Komparativna književnost (predmeti: Antička književnost 1, Antička književnost 2, Istorija svjetske drame i pozorišta 1, Istorija svjetske drame i pozorišta 2, Istorija srpske drame i pozorišta 1, Istorija srpske drame i pozorišta 2, Kreativna dramaturgija, Scenario, Književna i pozorišna kritika, Istorija svjetskog pozorišta 1, Istorija svjetskog pozorišta 2, Ruski romantizam i Svjetska drama 20. vijeka)...........................1 izvršilac 


KATEDRA ZA GEOGRAFIJU

2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Regionalna geografija i užu oblast obrazovanja Regionalna geografija (predmeti: Geografska i turistička regionalizacija, Geografija susjednih zemalja, Nacionalna geografija, Regionalna geografija Evrope i Regionalna geografija vanevropskih kontinenta)..........1 izvršilac 
      

3.Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Nauka o životnoj sredini i užu oblast obrazovanja Geoaspekti životne sredine (predmeti: Geografske osnove životne sredine, Prirodni uslovi i rizici u životnoj sredini, Prirodni resursi i Turizam i održivi razvoj)...........................................1 izvršilac 
    
KATEDRA ZA RUSISTIKU

4.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici i užu oblast obrazovanja Rusistika – Ruski jezik i lingvistika (predmeti: Fonetika i fonologija ruskog jezika, Morfologija glagolskih riječi u ruskom jeziku, Morfologija imenskih riječi u ruskom jeziku, Metodika nastave ruskog jezika i književnosti i Ruski jezik 1 i Ruski jezik 2 na nematičnim katedrama))..........................1 izvršilac  

KATEDRA ZA SRBISTIKU

5.Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada i užu oblast obrazovanja Metodika nastave jezika i književnosti (predmeti: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2, Problemska i stvaralačka nastava jezika, Stvaralačka nastava književnosti i Savremena organizacija nastave srpskog jezika i književnosti (Studijski program za srpski jezik i književnost), Metodika srpskog jezika i književnosti (Studijski program za ruski i srpski jezik i književnosti), Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2 (školski rad), Filmska i RTV kultura, Savremena  metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1, Savremena  metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2 i Specijalni kurs nastave srpskog jezika i književnosti (Studijski program za razrednu nastavu)...................................................1 izvršilac 


KATEDRA ZA ISTORIJU

6.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Istorija novog vijeka i užu oblast obrazovanja Istorija novog vijeka  (predmeti: Srpska i balkanska istorija XV i XVI vijeka, Srpska i južnoslovenska istorija 1790-1878. godine, Srpska i balkanska istorija XVII i XVIII vijeka, Srpska i južnoslovenska istorija 1878-1914. godine, BiH pod austrougarskom vlašću)...............................1 izvršilac 

Alekse Šantića bb, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

1.Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Informacione nauke i bioinformatika i užu oblast obrazovanja Algoritmi i programiranje (predmeti: Uvod u programiranje, Programski jezici, Poslovna informatika i Baze podataka)...........................................…….1 izvršilac
    
2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Marketing i užu oblast obrazovanja Marketing (predmeti: Marketing, Marketing usluga, Međunarodni marketing i Ponašanje potrošača).............…….1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1.Za izbor u zvanje docenta  za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene i užu oblast obrazovanja Matematička analiza i primjene (predmeti: Matematika 1 i Matematika 2)...........................................................................................1 izvršilac

2.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo  i užu oblast obrazovanja Drumski saobraćaj i transport (predmeti: Vrednovanje u saobraćaju i Vertikalni transport)............................................................................. 1 izvršilac

3.Za izbor u zvanje asistenta za uzu naučnu oblast Transportno inženjerstvo i užu oblast obrazovanja Poštanski saobraćaj i telekomunikacije (predmeti: Osnove komunikacije i Transportne mreže)........................1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija i užu oblast obrazovanja Teorijska ekonomija (predmeti: Makroekonomija i Makroekonomija i razvoj Jugoistočne Evrope)...............................................................................1 izvršilac

2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Preduzetnička ekonomija i užu oblast obrazovanja Preduzetnička ekonomija (predmeti: Preduzetništvo, Preduzetništvo u turizmu, Poslovno planiranje i Usluge i uslužni biznis).................................. 1 izvršilac

3.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Trgovina, turizam i hotelijerstvo i užu oblast obrazovanja Trgovina, turizam i hotelijerstvo (predmeti: Poslovanje trgovinskih preduzeća, Marketing menadžment u turizmu, Menadžment manifestacija i Animacija u turističkim destinacijama) ........................................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale


Organizaciona jedinica: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1.Za izbor u zvanje asistenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva) i užu oblast obrazovanja Muzička interpretacija (predmet: Gitara).................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

1.Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu oblast Međunarodno pravo i užu oblast obrazovanja Međunarodno pravo (predmeti: Institucije i pravo EU i Međunarodno pravna zaštita ljudskih prava i sloboda)............1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Računarske nauke i užu oblast obrazovanja Informacioni sistemi (predmeti: Osnovi programiranja, Informatika i Operativni sistemi)............1 izvršilac


Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina


Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča


1.  Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Farmakologija i farmacija i užu oblast obrazovanja Farmakologija sa kliničkom farmakologijom (Farmakologijalogija i toksikologija, Klinička farmakologija, Stomatološka farmakologija)...1 izvršilac;

2.Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Oftalmologija i užu oblast obrazovanja Oftalmologija (predmeti: Oftalmologija, Hirurgija, Razvojni oftalmološki poremećaji)  .............1 izvršilac;


3.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina i užu oblast obrazovanja Interna medicina (predmeti: Interna medicina, Interna medicina i njega internističkog bolesnika, Klinička praksa )...................1 izvršilac;

Studentska br.1, 73 300 Foča 

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja), 
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po  jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

20.07.2017