Poslovi - Oglas za posao

Prijem 10 radnika - OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Prijedor
Broj pozicija 10
Jezici:

Prijem 10 radnika - OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

Lokacija: Prijedor1.Viši stručni saradnik – 1 (jedan) izvršilac
- Opis poslova:
-pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije- predsjednika vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse, obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

2.- Sudijski pripravnik – 1 (jedan) izvršilac
- Sudijski pripravnik/volonter – 3 (tri) izvršioca
-Opis poslova:
obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika i sekretara suda, obavlja poslove u skladu sa programom početne obuke, koji utvrđuje JU Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, u toku pripravničke prakse raspoređuje se na sve referate periodično, radi sticanja potrebnih stručnih znanja i vještina, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

3.Tehnički sekretar – 1 (jedan) izvršilac
- Opis poslova:
vodi administrativne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije predsjednika suda, vrši prijem, kompletiranje, razvrstavanje i distribuciju materijala prema potrebama za rad suda, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši pripremu sastanaka koji se održavaju kod predsjednika suda, vodi evidenciju i najavu stranaka kod predsjednika suda,rukuje pečatima i štambiljima suda, brine se o njihovoj upotrebi i čuvanju, a u slučaju nestanka istih o tome odmah obavještava sekretara i predsjednika suda, vodi personalna dosijea zaposlenih i stara se o blagovremenoj prijavi i odjavi zaposlenih,vodi matičnu knjigu evidencije radnika, radi i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

4.Sudski asistent – daktilograf – 4 (četiri) izvršilaca
- Opis poslova:
obavlja sve poslove na prepisu i sravnjenju materijala i otklanjanju eventualnih grešaka, vrši daktilografske poslove po diktatu, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama na javnim sjednicama i ročištima, vrši snimanje u sudnici, izrađuje transkripte zapisnika sa glavnog pretresa, dostavlja spise na potpis predsjedniku i članovima vijeća te obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sekretara i šefa pisarnice.

5.Spremačica na održavanju čistoće – 1 (jedan) izvršilac
- Opis poslova:
- vrši čišćenje radnih prostorija, sanitarnih prostora i uređaja, stepeništa, prozora i staklenih površina, tepiha i drugih tekstilnih materijala koji se nalzi u radnim prostorijama, redovno i blagovremeno svakog 1-og radnog dana u mjesecu za taj mjesec osigurava, tečnost, papir, sapun i ostala sredstva za održavanje sanitarnih čvorova od ekonoma i brine se za njihovu popunu u sanitarnim čvorovima, vrši zamjenu zavjesa u kancelarijama, pere zavjese obavezno jednom mjesečno, iznosi smeće na deponiju, blagovremeno saopštava domaru i sekretaru suda o kvarovima i neispravnim instalacijama u zgradi suda i kvarovima na sredstvima kojima rukuje i obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda. 

1. Opšti uslovi:
- da je državljanin RS ili BiH
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
-VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sa radnim iskustvom od najmanje tri godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
-VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
-IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
-IV stepen školske spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
Za radno mjesto pod rednim brojem 5:
-IV stepen stručne spreme, završena srednja škola, najmanje 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od 6 mjeseci ):
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
-dokaz o traženom radnom iskustvu
-dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu Okružnog suda u Prijedoru.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

20.07.2017