Poslovi - Oglas za posao

Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole «Petar Petrović Njegoš» Velika Obarska

Lokacija: BijeljinaDirektor škole 

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili  stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu («Službeni glasnik RS», broj 1/16), ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(«Službeni glasnik RS», broj 44/17)  i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole(«Službeni glasnik RS», broj 112/09):
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs, priložiti  ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

- izvod iz Matične knjige rođenih,
- uvjerenje da je državljanin BiH i RS,
- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
- diplomu o završenoj stručnoj spremi,
- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
- uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 64/17), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu «Glas Srpske».
      
Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Kandidati za direktora mogu dokumenta dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: Školskom odboru JU Osnovne škole»Petar Petrović Njegoš» Velika Obarska, 76329 Velika Obarska,  sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor direktora». 
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o izboru direktora škole u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja.
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

20.07.2017