Poslovi - Oglas za posao

Urednik informativnog programa

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Urednik informativnog programa BHRT - BHR1

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucujama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32), člana 50. i 53. Statuta BHRT, člana 15. i 16. Pravilnika o radu BHRT, i Odluke generalnog direktora BHRT br:101-1542/17 od 28.11.2017. godine, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata urednika programa, ponovo raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

 

za radna mjesta u Sektorima BHRT - BHR1 i BHT1

 

1/01 Urednik informativnog programa BHRT - BHR1, jedan izvršilac

1/02 Urednik sportskog programa BHRT - BHR1, jedan izvršilac 

1/03 Urednik vođenog i zabavnog programa BHRT - BHR1, jedan izvršilac

1/04 Urednik muzičkog programa BHRT - BHR1, jedan izvršilac

2/01 Urednik informativnog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac

2/02 Urednik sportskog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac

2/03 Urednik dokumentarno savremenog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac

2/04 Urednik revijalno muzičkog programa BHRT - BHT1, jedan izvršilac

 

Radni odnos je na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Mjesto rada je Sarajevo.

 

Mandat urednika programa traje 5 (pet) godina.

 

USLOVI

 

Pored opštih uslova predviđenih čl.10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da kandidat ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1.Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca), kandidati moraju ispunjavati i neophodne uslove predviđene opštim aktima BHRT: 

 

1/01. UREDNIK INFORMATIVNOG PROGRAMA BHRT-BHR1

 

- VSS/ Fakultet društvenog smjera;

 

- najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- značajno iskustvo rada u novinarstvu, rad na reporterskim i uredničkim poslovima, dobra urednička procjena, dobro poznavanje radio produkcije;

 

- organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost timskom radu;

 

- sposobnost procjene prioriteta, donošenja kompleksnih i teških odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva;

 

- razumijevanje društvene situacije i konteksta događaja i fenomena;

 

- poznavanje političkog okruženja;

 

- otvorenost za nove ideje i tehnologije;

 

- poznavanje novinarskog kodeksa i uređivačkih načela BHRT;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

 

- prebivalište u Bosni i Hercegovini.

 

1/02. UREDNIK SPORTSKOG PROGRAMA BHRT- BHR1

 

- VSS/ Fakultet društvenog smjera;

 

- najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- značajno iskustvo u novinarstvu, uspješan rad na reporterskim i uredničkim poslovima, dobra urednička procjena, dobro poznavanje radio produkcije;

 

- organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost timskom radu;

 

- sposobnost procjene prioriteta, donošenja kompleksnih i teških odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva;

 

- otvorenost za nove ideje i tehnologije;

 

- poznavanje novinarskog kodeksa i uređivačkih načela BHRT;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

 

- prebivalište u Bosni i Hercegovini.

 

1/03. UREDNIK VOĐENOG I ZABAVNOG PROGRAMA BHRT-BHR1

 

- VSS/ Fakultet društvenog smjera;

 

- najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- značajno iskustvo u novinarstvu, uspješan rad na reporterskim i uredničkim poslovima, dobra urednička procjena, dobro poznavanje radio produkcije;

 

- organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost timskom radu;

 

- sposobnost procjene prioriteta, donošenja kompleksnih i teških odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva;

 

- otvorenost za nove ideje i tehnologije;

 

- poznavanje novinarskog kodeksa i uređivačkih načela BHRT;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika; prebivalište u Bosni i Hercegovini. 

 

1/04. UREDNIK MUZIČKOG PROGRAMA BHRT-BHR1

 

- VSS/ Muzička akademija ili druge akademije i fakulteti društvenog smjera;

 

- najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- dobra urednička procjena, dobro poznavanje radio produkcije;

 

- organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost timskom radu;

 

- sposobnost procjene prioriteta, donošenja kompleksnih i teških odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva;

 

- poznavanje raznih muzičkih žanrova, poznavanje novinarskog kodeksa i uređivačkih načela BHRT;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

 

- prebivalište u Bosni i Hercegovini. 

 

2/01. UREDNIK INFORMATIVNOG PROGRAMA BHRT-BHT1

 

- VSS/ Fakultet društvenog smjera; - najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- značajno iskustvo rada u novinarstvu, rad na reporterskim i uredničkim poslovima, dobra urednička procjena, dobro poznavanje TV produkcije;

 

- organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost timskom radu;

 

- sposobnost procjene prioriteta, donošenja kompleksnih i teških odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva;

 

- razumijevanje društvene situacije i konteksta događaja i fenomena;

 

- poznavanje političkog okruženja;

 

- otvorenost za nove ideje i tehnologije;

 

- poznavanje novinarskog kodeksa i uređivačkih načela BHRT;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

 

- prebivalište u Bosni i Hercegovini.

 

2/02. UREDNIK SPORTSKOG PROGRAMA BHRT- BHT1

 

- VSS/ Fakultet društvenog smjera;

 

- najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- značajno iskustvo u sportskom novinarstvu, uspješan rad na reportersko- uredničkim poslovima;

 

- dobro poznavanje TV tehnologije, produkciono i tehnički, besprijekorno poznavanje novinarskog kodeksa, uređivačkih načela, svjetskog standarda novinarstva;

 

- kreativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost ka timskom radu;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

 

- prebivalište u Bosni i Hercegovini

 

2/03. UREDNIK DOKUMENTARNO SAVREMENOG PROGRAMA BHRT-BHT1

 

- VSS/ Fakultet društvenog smjera;

 

- najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- značajno iskustvo u novinarstvu, uspješan rad na reportersko- uredničkim poslovima;

 

- dobro poznavanje TV tehnologije, produkciono i tehnički, besprijekorno poznavanje novinarskog kodeksa, uređivačkih načela, svjetskog standarda novinarstva;

 

- kreativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti i sklonost ka timskom radu;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika,

 

- prebivalište u Bosni i Hercegovini

 

2/04. UREDNIK REVIJALNO MUZIČKOG PROGRAMA BHRT-BHT1

 

- VSS/ Fakultet društvenog smjera;

 

- najmanje tri godine radnog iskustva u medijima na uredničkim poslovima;

 

- značajno iskustvo u novinarstvu, uspješan rad na reportersko- uredničkim poslovima;

 

- dobro poznavanje TV tehnologije, produkciono i tehnički, besprijekorno poznavanje novinarskog kodeksa, uređivačkih načela, svjetskog standarda novinarstva;

 

- kreativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti, sklonost ka timskom radu;

 

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

 

- prebivalište u Bosni i Hercegovini

 

OPIS POSLOVA

 

Urednik programa rukovodi programskom cjelinom u okviru BHR1 i BHT1, neposredno organizuje rad i usklađuje program u skladu sa programskom šemom, odlučuje o rasporedu emisija u programu, predlaže programska usmjerenja i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom BHRT i opštim aktima BHRT.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz aplikaciju sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeću dokumentaciju:

 

uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci,

dokaz o stručnoj spremi,

dokaz o traženom radnom iskustvu, predviđenom oglasom, stečenom nakon završetka VSS (potvrde ili uvjerenja),

dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika

program rada,

uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri 3 (tri) mjeseca, (može se dostaviti i na intervjuu),

ovjerenu izjavu u vezi člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine

prijavu prebivališta Uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) izabrani kandidati dostavljaju prilikom zaključenja Ugovora o radu.

 

OGLAŠAVANJE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim listovima „Avaz“, „Dnevni list“, i „Nezavisne novine“ , WEB site BHRT-a, te u skraćenoj verziji u programima BHR1 i BHT1.

 

Rok za podnošenje prijava je 11.12.2017. godine.

 

Prijave slati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“- prijava na javni oglas, uz obavezno navođenje pozicije na koju se konkuriše.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za provjeru stručne sposobnosti obaviti će intervju, stručni test i fono test pri izboru urednika Sektora BHR1, a pri izboru urednika Sektora BHT1 intervju, nakon čega će se konačan izbor izvršiti u skladu sa propisanom procedurom. 

 

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu javnog oglasa. Prijave dostaviti poštom ili lično na adresu: 

 

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Služba za ljudske resurse

 

Bulevar Meše Selimovića br. 12

 

71 000  S a r a j e v o

 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

 

Mostar, 04.12.2017.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

05.12.2017