Poslovi - Oglas za posao

Referent za finansijsko knjigovodstvo (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Jablanica
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu Odluke o potrebi zapošljavanja novog radnika u IV kvartalu 2017. godine u Podružnici Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica u djelatnosti proizvodnje, broj: 01-02-33038/17 od 31.10.2017. godine, i Odluke o potrebi zapošljavanja novog radnika zbog neplaniranih okolnosti broj: 01-02-32707/17 od 26.10.2017. godine i pripravnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo broj: U-01-35438/16 od 22.11. 2016. Godine, direktor direktor Podružnice HE na Neretvi, Jablanica, raspisuje

 

O G L A S

za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme

 

I – Oglašava se potreba za zapošljavanje radnika na neodređeno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 

 1. Referent za finansijsko knjigovodstvo - 1 izvršilac

 

USLOVI: IV stepen - SSS, ekonomski tehničar, pola godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru

 

Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

 • pismenu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave;
 • diplomu i svjedočanstvo o završenim razredima;
 • prijava mjesta prebivališta – CIPS;
 • dokaz o radnom iskustvu nakon stjecanja stručne spreme tražene Oglasom.
 • Potvrdu, uvjerenje, certifikat ili dugi dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim br. 1)

Kandidati koji su trenutno nezaposleni trebaju dostaviti potvrdu o navedenoj činjenici izdatu od strane Službe za zapošljavanje.

Kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti:

 • potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, sa detaljnim podacima o tome na kojim poslovima je kandidat radio, a na osnovu kojih je moguće utvrditi da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavljuje: naziv radnog mjesta, da li su to poslovi tražene struke, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova ili sl.
 • uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je i koliko dugo kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo.


Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o radnom iskustvu:

 • radna knjižica, kojom se dokazuje samo radni staž te ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva;
 • ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, koji dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta;
 • sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa i sl. akti koji dokazuju samo trenutak prestanka radnog angažmana.

 

II – Pored navedene dokumentacije iz tačke I, kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili porodice poginulog borca, RVI ili su članovi porodice ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici izdat od strane nadležne Službe.

Svi traženi dokumenti dostavljaju se kako ovjerena fotokopija i neće se vraćati kandidatima.

Kandidati koji  ispune uslove iz oglasa bit će pozvani na intervju, koji će provesti imenovana komisija.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru kandidata.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom i jasnom naznakom rednog broja i nazivom radnog mjesta dostaviti se na adresu:

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Jaroslava Černija br. 1

88 420 Jablanica

sa naznakom

„ prijava na Oglas – ne otvarati “

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.11.2017