Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Breza
Broj pozicija 1
Jezici:

Stručni saradnik za organizaciju i funkcionisanje poslova Općinskog načelnika (m/ž)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Breza, objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Breza

 

5 / 617

 

02. Stručni saradnik za organizaciju i funkcionisanje poslova Općinskog načelnika- 1 (jedan) izvršilac

 

 

 

02. Opis poslova: vrši poslove organizacije rada Općinskog načelnikasastavlja zapisnike, službene zabilješke i zaključke sa sastanaka Općinskog načelnika, obavlja poslove organizacije i protokolarne poslove za Općinskog načelnika, obavlja sve druge organizacijske i tehničke poslove za rad Općinskog načelnika, učestvuje u pripremi programa i izvještaja o radu Općinskog načelnika, izrađuje dopise i slične akte koje donosi Općinski načelnik, rukuje pečatom i odgovoran je za korištenje pečata Općinskog načelnika, prima i signira poštu koju prima Općinski načelnik

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

 

Za poziciju 02 

- VSS odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I, II ili III ciklusa , društveni smjer- smjer žurnalistika

- 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke spreme

- poznavanje rada na računaru

 

 

Prijavljivanje na konkurs:

 

1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3.Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), 

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa, 

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Breza"

 

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

12.10.2017