Poslovi - Oglas za posao

Konkurs za prijem radnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 6
Jezici:

Konkurs za prijem radnika - SREDNjA ŠKOLA „28.JUNI“ ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Lokacija: Istočno Sarajevo    K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos
  

1.Hemija, 6 časova, profesor hemije,pripravnik,
Diplomirani hemičar, profesor hemije i biologije,diplomirani fizikohemičar, Određeno radno vrijeme .

2.Poznavanje materijala ,2 časa -pripravnik
diplomirani farmaceut, dipl.inž.tehnologije smjer hemijski,diplomirani iženjer hemije,diplomirani tehnolog ,hemijskog smjera., Određeno radno vrijeme 

3.Tehnologije zanimanja , 2 časa,  pripravnik
          - dipl.inž.tehnologije, smjer hemijski.
          - diplomirani inž.hemije
          - diplomirani tehnolog hemijskog smjera, 
            1 izvršilac za navedene tačke 1.2.3. /ukupno  10 časova/.Određeno radno vrijeme.

4.Poznavanje robe- za struku  , Ugostiteljstvo i turizam , 9 časova, 1 izvršilac, profesor hemije, dipl.inž.tehnologije smjer prehrambeni, Diplomirani hemičar, profesor hemije, Diplomirani inž.tehnologije,biohemijsko-tehnološki inženjerski odsjek, Diplomirani inž.tehnologije,odsjek biotehnološki prehrambeni,diplomirani inž.poljoprivredeza prehrambenu tehnologijuanimalnih ili biljnih proizvoda/ uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu/ i  radno iskustvo u vaspitno obrazovnom radu;/ Određeno radno vrijeme do 30.06.2018.godine.

5.Profesor geografije 14 časova,1 izvršilac./ uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu i  radno iskustvo u vaspitno obrazovnom radu;/ radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

                      OGLAŠAVANjE KONKURSA  PO DRUGI PUT
        o prijemu radnika  na određeno radno vrijeme do 30.06.2018.godine,
                              / sa radnim iskustvom /

1. Latinski jezik ,1 izvršilac –profesor latinskog jezika 2 časa

struka :Ugostiteljstvo i turizam
-za zanimanje kulinarski tehničar 
2.praktična nastava 23 časa-  menadžer hotelijerstva-restorator, viši ugostitelj, menadžer gastronomije
3.osnove pekarstva, 2 časa, dipl.inž.tehnologije za prehrambenu tehnologiju,dipl.inž.tehnologije odsjek biotehnološko prehrambeni
1 izvršilac,

Struka: Ostale djelatnosti 
4.Anatomija i fiziologija, 4 časa  -doktor medicine, 
5.fizikalna medicina 2 časa , doktor medicine,specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. 1 izvršilac
6.Praktična nastava ,za kozmetičke tehničare 6 časova, 
diplomirani kozmetolog,kozmetičar specijalista peti stepen , 1 izvršilac 

NAPOMENA: ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,za tačke konkursa oglašene po drugi put.        
Uslovi konkursa:
-utvrđenih Zakonom o radu-Prečišćen tekst  („Službeni glasnik RS“broj: 55/07.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa  Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj:74/08,106/09 i 104/11)) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:102/14). I izmene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:42/16).

Uz potpisanu  prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti: 
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 102/14). I izmene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:42/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeni.

u JU Srednjoj školi “28.juni” 23.10.2017.god u 11.oo .časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs. 

Prijave slati na adresu:
JU Srednja škola “28.juni”
Ulica Stefana Nemanje br.10
71 123 Istočno  Sarajevo  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje.   


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017