Poslovi - Oglas za posao

Prijem 2 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Krupa na Vrbasu
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem 2 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „VOJISLAV ILIĆ“ KRUPA NA VRBASU

Lokacija: Banja Luka1. Nastavnik fizike,1izvršilac na određeno radno vrijeme (do povratka direktora na to radno mjesto), 12 časova redovne nastave sedmično, od toga 6 časova u centralnoj školi Krupa n/V i 6 časova u područnoj školi Bočac, lice bez radnog iskustva – pripravnik;
2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do povratka direktora na to radno mjesto), 12 časova redovne nastave sedmično, u područnoj školi Bočac, lice bez radnog iskustva - pripravnik; 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.glasnik RS br. 44/17),  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br.77/09, 86/10 i 25/14), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.102/14 i 45/16), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupalja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 
Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu ;
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja kandidat nakon što bude odabran na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (pribavlja škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa); 
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent i to:

* kandidati pod rednim brojem 1.
a) profesor fizike,
b) diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,
v) diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
g) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa    drugim nastavnim predmetom.
* kandidati pod rednim brojem 2.
a) profesor matematike
b) profesor matematike i informatike
v) profesor matematike i informatike za osnovnu školu
g) diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
d) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija (kandidati iz ovih kategorija se ne boduju posebno, ali imaju prednost u u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova);

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Samo sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se interviju u centralnoj školi Krupa na Vrbasu dana 24.10.2017.godine i to: u 8 časova kandidati za radno mjesto pod brojem 1, a u 8,30 časova kandidati za radno mjesto pod brojem 2. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 
Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu škole, a dostavljena dokumentacije se neće vraćati. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.  

OSNOVNA ŠKOLA
  „VOJISLAV ILIĆ“
78206 KRUPA NA VRBASU
    tel. 051/417-147


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017