Poslovi - Oglas za posao

Voditelj u produženom boravku - OŠ

Vrsta edukacije Bachelor
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Gradiška
Broj pozicija 5
Jezici:

Voditelj u produženom boravku - OŠ “VASA ČUBRILOVIĆ” GRADIŠKA

Lokacija: Banja Luka1.Voditelj u produženom boravku- 2 izvršioca- puna norma, -na određeno vrijeme,  do 30.06.2018. godine, lica sa iskustvom
2.Voditelj u produženom boravku- 1 izvršilac- puna norma, -na određeno vrijeme,  do 30.06.2018. godine, lice sa iskustvom
3.Voditelj u produženom boravku- 1 izvršilac- puna norma, -na određeno vrijeme,  do 30.06.2018. godine, lice sa iskustvom
4.Voditelj u produženom boravku- 1 izvršilac- puna norma, -na određeno vrijeme,  do 30.06.2018. godine, lice bez iskustva 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1.Da je državljanin RS i B i H
2.Da je stariji od 18 godina
3.Da je radno sposoban
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ,polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi :

- za voditelja pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
- za voditelja pod rednim brojem 2. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje diplomirani pedagog ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
- za voditelja pod rednim brojem 3. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor fizičkog vaspitanja ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
- za voditelja pod rednim brojem 4.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;
Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs ,pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1.Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
2.Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja  ili ovjerena kopija važeće
  lične karte;
3.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje  dostavlja 
  samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola za kandidate koji budu izabrani putem javnog  konkursa,a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa;
5. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
6. Uvjerenje o ploženom stručnom ispitu za lica sa iskustvom;
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojega je stekao radni staž;
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 20.10.2017. godine sa početkom u 1200 časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017