Poslovi - Oglas za posao

Sekretar - Osnovna škola

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Sekretar - Osnovna škola „Georgios A.Papandreu“ Aleksandrovac

Lokacija: Banja LukaSekretar - 1 izvršilac na određeno vrijeme- do povratka radnika sa neplaćenog odsustva do 15.05.2018 godine,  lice sa iskustvom ;-položen stručni ispit 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16), uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 44/17) 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14).
Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je  državljani  Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
- da je punoljetan,
- da je radno sposoban,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.
Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
1.Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7.Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 23.10.2017. godine u  12:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati  se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola „Georgios  A. Papandreu“ Aleksandrovac, Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ‘’za konkurs’‘.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017