Poslovi - Oglas za posao

Prijem 2 radnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Ribnik
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem 2 radnika - SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „LAZAR ĐUKIĆ“ RIBNIK

Lokacija: Banja Luka1. Inženjer šumarstva ili profesor biologije,  7 časova stručno-teorijske nastave šumarske struke, na određeno radno vrijeme do 30.6.2018.godine;
2. Bibliotekar, 30% norme, do povratka radnika sa funkcije. 

Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/08,106/09,104/11 i 33/14), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 34/15, 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Sl.glasnik RS“, br. 29/12,80/14, 83/15. ).
Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 102/14,42/16).

-POTREBNA DOKUMENTA:
Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
-ovjerenu foto- kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,  
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 23.10.2017.godine u prostorijama škole, sa početkom u 10:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

-Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
-Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
-Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na  adresu škole.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017