Poslovi - Oglas za posao

Izbor nastavnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 5
Jezici:

Univerzitet u Banjoj Luci

 

OPIS RADNOG MJESTA

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića br.1A

78000 Banja Luka

 

 

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta  raspisuje

    

К O N К U R S

    

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Društvena geografija – 1 izvršilac

2. Algebra i geometrija – 1 izvršilac

3. Кineziologija u sportu – 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

1. Grafički dizajn – 1 izvršilac

 

II ZA IZBOR SARADNIКA:

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Građansko pravo i građansko procesno pravo - 1 izvršilac

2. Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) - 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OPŠTI USLOVI:

1.1. Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

-da je stariji od osamnaest (18) godina;

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-izvod iz matične knjige rođenih;

-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

POSEBNI USLOVI

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20)

 

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:

Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „2. Algebra i geometrija – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIКA:

Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AКADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojevima 1. i 2. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 3. FAКULTETU FIZIČКOG VASPITANJA I SPORTA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

 

ZA IZBOR SARADNIКA:

Pod rednim brojem 1. PRAVNOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 77, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 2. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.11.2020