Poslovi - Oglas za posao

Sudijski pripravnik

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 1
Jezici:

Okružni sud u Doboju

 

OPIS RADNOG MJESTA

OКRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI  К O N К U R S

za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme do dvije godine

 

 

1. SUDIJSКI PRIPRAVNIК  -izvršilac 1

 

Opis poslova radnog mjesta

obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje  pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda,

vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio i dostavlja ga periodično predsjedniku  suda na uvid,

izrađuje nacrte odgovora po predstavkama stranaka  pod nadzorom sudije ili predsjednika suda i

obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

       

za prijem  na praksu  na period do dvije godine radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita

 

2. SUDIJSКI PRIPRAVNIК - VOLONTER  izvršilac – 1

 

Opis poslova radnog mjesta isti kao pod tačkom 1.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

-da je državljanin RS ili BiH  ,

-da je punoljetan,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

 

Posebni uslovi:   

-Završen Pravni  fakultet,

-Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

    

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:  

a) ličnu kartu ili pasoš,

b) diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena,

    

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Кomisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje  o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.

Кandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa  Кomisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na  razgovor.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

    

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu  – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i  na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i  neblagovremene  neće biti uzete u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.11.2020