Poslovi - Oglas za posao

Stručni savjetnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Stručni savjetnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta (m/ž)

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Odluke o potrebi prijema izvršioca u statusu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme broj:11-34-2-827-3/20 od 05.11.2020. godine i uz prethodnu dobijenu saglasnost Agencije za državnu službu BiH, broj: 05-34-2-920-1/20 od 02.11.2020. godine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

 

 

JAVNI OGLAS

 

za popunjavanje radnog mjesta u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

 

 

 

1/01 Stručni savjetnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta

 

Opis radnih zadataka:

 

Samostalna priprema složenijih analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala iz oblasti statistike obrazovanja, zdravstva, kulture i statistike kriminaliteta, suradnja kod pripreme sustavnih rješenja i drugih najzahtjevnijih materijala iz područja rada, izrada jedinstvenih metodologija i standarda iz područja rada, praćenje usuglašenosti istraživanja sa međunarodnim standardima i preporukama, organiziranje međusobne suradnje u Odsjeku i drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama, usklađivanje i unaprjeđivanje suradnje sa drugim institucijama i korisnicima, pružanje pomoći rukovodiocu organizacione jedinice, i obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.Poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi.

 

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručne spreme – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

 

Mjesto rada: Sarajevo

 

Napomene za sve kandidate:

 

Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

 

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se prijavili na javni oglas, podliježu proceduri provjere osposobljenosti za obavljanje poslova za radno mjesto za koje su aplicirali, koju sprovodi Komisija za izbor.

 

Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

 

Kandidat za navedeno radno mjesto prima se na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, i imaće status zaposlenika, a u skladu sa članom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi  u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

 

Potrebni dokumenti:

 

 -prijava sa kratkom biografijom

 

-fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi;

 

- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

 

 -dokaz o poznavanju engleskog jezika

 

-uvjerenje o položenom stručnom – upravnom ispitu, odnosno uvjerenje o položenom javnom ispitu;

 

- potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženom radnom iskustvu u struci;

 

 -dokaz o poznavanju rada na računaru;

 

 -dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavi (ne starije od 6 mjeseci) – kandidat dostavlja samo u slučaju, ako bude izabran;

 

  -dokaz da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava ovjerena u opštini)

 

 

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u skladu sa članom 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

 

Zelenih beretki br.26

 

71 000 Sarajevo

 

Sa naznakom „Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme“ 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

18.11.2020