Poslovi - Oglas za posao

Video Motion Designer

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Introduction

 

Milton Glaser said it best: “There are three responses to a piece of design – yes, no and WOW! WOW is the one to aim for”. Visualization is critical to discovering data-driven insights and effectively communicating that knowledge to others. Designers at Purple Key work to create experiences that work together, work the same, and work for our clients. 

 

Your Role and Responsibilities

Purple Key Creative Agency is looking for a Motion Designer to add to the Video and Motion Graphic Design Team. Our mission is to leverage research-driven, user-centered practices to impact how Purple Key Services transforms our clients’ businesses. We’re not the team that just makes things pretty. We’re the team that tackles some of Purple Key largest, most complex problems and helps align stakeholders around high-impact solutions.

 

This position is responsible for the creation of engaging video experiences, telling stories through the design of 2D animation, visual effect graphics and video editing. Candidates must have strong skills in typography, layout, composition and animation skills, along with a strong working knowledge of the latest technologies to produce high-end motion and video content. Candidates must have the ability to develop concepts for delivering messages, design style frames and animate videos under pressure and tight deadlines. Candidates must possess a solid understanding of the technologies used in creating motion design as well as understand and be able to communicate their limitations.

 

Responsibilities

 • Work with design team to conceptualize and create high-end, visually clean and stimulating video content
 • Design and animate high quality motion projects
 • Simple video editing
 • Basic color correction
 • Multi-layer compositing
 • Make basic audio edits for loops, fades, etc.

Required Technical and Professional Expertise

 • Knowledge of After Effects and Premiere Pro, and other relevant Adobe Creative Suite apps
 • Understanding of the principles of animation and the properties of moving objects
 • Good sense of timing and screen composition
 • An eye for design
 • Ability to multi-task, organize, prioritize and work independently or under close direction
 • A creative mind and exceptional storytelling skills
 • Ready to learn new tools, plugins and software as needed
 • Demonstrate sophisticated aesthetic, technical skill, and knowledge of current design trends, as well as the desire to innovate
 • Experience with color correction, special effects and music selection a plus
 • Knowledge of the principles, techniques, technology and standards of video production and shot composition a big plus
 • Some experience in 3D modeling, texturing, and animation

Preferred Technical and Professional Expertise

 • Two+ years’ experience in a motion design role
 • Advanced editing and animation skills
 • Ability to work independently and also take initiative
 • Able to manage multiple projects at once
 • Ability to prioritize tasks and requests
 • Strong written and verbal communication skills

About Creative Department Unit

We stick to a simple sequence of steps: QUICK – CLEAR – CREATIVE. We find that our design should primarily represent our client, discover to us everything about them and at the same time it should be emotional, meaningful and impressive.

Purple Key tends to deliver to its clients a good, simple and functional design that will work as a connection between visualization and message that represents a company.

 

Your Life @ Purple Key Creative Agency

We are a team of professionals who always reach outstanding levels and techniques to provide good work that is delivered on time, and a workflow that is client oriented. We develop our expertise to meet the highest industry standards and customer expectations.  Our business is based on good relations, communication and knowledge. This is how we develop, step by step, and build new and strong relations. Join us now!

 

About Purple Key Creative Agency

Purple Key d.o.o is an international Creative agency that offers tremendous opportunity for any applicant. We provide complete marketing and IT services. Through specially formed departments, the agency provides services in the field of photography and post-production of photography, video production and post-production, IT sector, design, PR, web design, developing and event management.

 

If you feel you have what it takes to become a part of the Purple Key d.o.o. team, we encourage you to apply by sending us your CV and motivational letter, and portfolio via info@purplekey.ba

 

Uvod

 

Milton Glaser je to najbolje rekao: „Postoje tri odgovora na neki dizajn - da, ne i WOW! WOW je onaj kome treba težiti”. Vizualizacija je presudna za otkrivanje uvida vođenih podacima i efikasno prenošenje tog znanja drugima. Dizajneri u Purple Key-u rade na stvaranju iskustava koja rade zajedno, rade isto i rade za naše klijente.

 

Vaša uloga i odgovornosti

 

Kreativna agencija Purple Key traži Motion Designera za video i Motion Graphic Design. Naša misija je iskoristiti prakse vođene istraživanjem i korisničkim nadzorom kako bi Purple Key transformirao poslovanje naših klijenata. Nismo tim koji samo stvari čini lijepima. Mi smo tim koji se bavi najvećim I najsloženijim problema. Purple Key pomaže u usklađivanju dionica oko rješenja s velikim učinkom.

Pozicija je odgovorna za stvaranje zanimljivih video iskustava, pričanje priča kroz dizajniranje 2D animacije, grafike vizuelnih efekata i video montaža. Kandidati moraju imati jake vještine u tipografiji, izgledu, kompoziciji i vještinama animacije, zajedno sa snažnim radnim znanjem o najnovijim tehnologijama za proizvodnju vrhunskog pokreta i video sadržaja. Kandidati moraju biti sposobni razviti koncepte za isporuku poruka, dizajnirati okvire stila i animirati video zapise pod pritiskom i u kratkim rokovima. Kandidati moraju dobro poznavati tehnologije koje se koriste u kreiranju dizajna pokreta, kao i razumjeti i znati komunicirati svoja ograničenja.

 

Odgovornosti

 • Rad s dizajnerskim timom na koncipiranju i stvaranju vrhunskog, vizuelno čistog i stimulativnog video sadržaja
 • Dizajn i animacija visokokvalitetne projekte kretanja
 • Jednostavno uređivanje video zapisa
 • Osnovna korekcija boje
 • Višeslojno komponovanje
 • Osnovne audio edicije za loop I fade, itd.

Potrebna tehnička i profesionalna stručnost

 • Poznavanje After Efekata, Premiere Pro i ostalim relevantnim aplikacijama Adobe Creative Suite
 • Razumijevanje principa animacije i svojstava objekata u pokretu
 • Osjećaj za vrijeme i kompoziciju ekrana
 • Oko za dizajn
 • Sposobnost višestrukog zadatka, organizovanja, određivanja prioriteta i rada samostalno ili iz neposredne blizine
 • Kreativan um i izuzetne vještine pripovijedanja
 • Spremni za učenje novih alata, dodataka i softvera po potrebi
 • Sofisticiranu estetsku, tehničku vještinu i znanje o trenutnim trendovima dizajna, kao i želju za inovacijama
 • Iskustvo s korekcijom boja, specijalnim efektima i izborom muzike
 • Znanje principa, tehnika, tehnologije i standarda video produkcije i kompozicije kadrova veliki je plus
 • Iskustvo u 3D modeliranju, teksturiranju i animaciji

Poželjna tehnička i profesionalna stručnost

 • Dvije + godine iskustva u ulozi dizajnera filma
 • Napredne vještine uređivanja i animacije
 • Sposobnost samostalnog rada i preuzimanja inicijative
 • Sposoban za upravljanje više projekata odjednom
 • Sposobnost davanja prioriteta zadacima i zahtjevima
 • Snažne pismene i verbalne komunikacijske vještine

O Creativnom odjelu

 

Držimo se jednostavnog slijeda koraka: BRZO - JASNO - KREATIVNO. Smatramo da bi naš dizajn trebao prvenstveno predstavljati našeg klijenta, otkriti nam sve o njemu, a istovremeno bi trebao biti emotivan, smislen i impresivan.

Purple Key nastoji svojim klijentima pružiti dobar, jednostavan i funkcionalan dizajn koji će funkcionirati kao veza između vizualizacije i poruke koja predstavlja kompaniju.

 

Vaš život u kreativnoj agenciji Purple Key

 

Mi smo tim profesionalaca koji uvijek dostiže izvanredne nivoe i tehnike kako bi osigurali dobar posao koji se isporučuje na vrijeme i tijek rada koji je usmjeren na klijenta. Razvijamo svoju stručnost kako bismo ispunili najviše industrijske standarde i očekivanja kupaca. Naše poslovanje se temelji na dobrim odnosima, komunikaciji i znanju. Tako se razvijamo, korak po korak, i gradimo nove i jake odnose. Pridružite nam se odmah!

 

O kreativnoj agenciji Purple Key

 

Purple Key d.o.o je međunarodna kreativna agencija koja nudi ogromnu priliku za svakog podnosioca zahtjeva. Pružamo kompletne marketinške i IT usluge. Kroz posebno formirana odeljenja, agencija pruža usluge u sektorima koji pokrivaju fotografiju i postprodukciju fotografije, video produkciju i postprodukciju, IT sektora, dizajna, PR-a, web dizajna kao i razvoja i upravljanja događajima.

 

Ako smatrate da imate što je potrebno da biste postali dio Purple Key d.o.o. tim, preporučujemo vam da se prijavite tako što ćete nam poslati svoj CV, motivacijsko pismo i portfolio putem  info@purplekey.ba

 

Izvor: MojPosao.ba

16.11.2020