Poslovi - Oglas za posao

Izbor i imenovanje ravnatelja

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Čapljina
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju članka 31. i 34. Statuta Ustanove za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina“ i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju Javnog natječaja za izbor (imenovanje) Ravnatelja Ustanove za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina“, broj: 39-01/2020 od 5.11.2020. godine, Upravno vijeće, objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za kulturu

"Knjižnica i kino Čapljina“

 

 

Opis poslova ravnatelja:

 

organizira rad Ustanove za kulturu,

zastupa i predstavlja Ustanovu za kulturu,

odgovara za zakonitost rada Ustanove za kulturu,

provedba Statuta Ustanove i drugih općih akata,

predlaže Upravnom vijeću mjere za učinkovito i zakonito obavljanje djelatnosti, unutarnju organizaciju rada i sistematizaciju radnih mjesta, planove rada i razvitka kao i financijski plan i  godišnji obračun Ustanove za kulturu.

 

Za izbor (imenovanje) na dužnost člana Ravnatelja Ustanove za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina“, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 

I  Opći zakonski:

 

da je državljanin Bosne i Hercegovine;

da je stariji od 18 godina;

da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;

da nije na osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci;

da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnoga natječaja;

da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

da nije član nadzornog ili upravnog odbora društva s većinskim državnim kapitalom;

da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim dužnosnicima i nosiocima izvršnih dužnosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i da se na njega ne odnose ograničenja iz Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH;

da nije osuđivan za kazneno djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću Ravnatelja;

da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Ravnatelja.

 

 

II  Posebni uvjeti:

 

visoka stručna sprema (VII stupanj);

najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

poznavanje rada na računalu;

stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova Ravnatelja.

 

Prilikom procjene organizacijski sposobnosti kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

 

komunikativnost,

sposobnost upravljanja ljudskim resursima,

rezultati ostvareni tijekom dosadašnjeg rada.

 

 

Ravnatelj se bira (imenuje) na razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora. 

 

Uz prijavu za javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 

kraći životopis, s podacima o adresi i kontakt telefon;

rodni list (original ili ovjerena preslika);

uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena preslika);

uvjerenje o prebivalištu;

ovjerenu presliku diplome o stručnoj spremi;

dokaze o radnom stažu u struci;

potpisane i ovjerene izjave iz točke I. stavke d,e,f,g,h,i,j,

odabrani kandidat dužan je naknadno dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti, odnosno liječničku potvrdu.

 

 

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete javnog natječaja, Upravno vijeće Ustanove za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina“ može službenim putem od nadležnih organa zatražiti podatke o nekažnjavanju za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću Ravnatelja i podatke je li im presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Ravnatelja.

 

Javni natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana prvog javnog objavljivanja, a objavit će se u Večernjem listu (izdanju za BiH) Mostar.

 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

 

Ustanova za kulturu "Knjižnica i kino Čapljina“

ul. Zrinsko-frankopanska bb

88 300   Čapljina

s naznakom

"Prijava na natječaj za ravnatelja - NE OTVARATI"

 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

11.11.2020