Poslovi - Oglas za posao

Profesor ili nastavnik istorije

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIКA SRPSКA

JU OŠ „Stevan Nemanja“, Dragaljevac Gornji

Grad Bijeljina

76 323 Dragaljevac, tel.: 055/373-362,

Broj: 357 /20

Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), JU Osnovna škola «Stevan Nemanja», Dragaljevac Gornji  o b j a v lj u j e:

 

К O N К U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

- Stručni saradnik defektolog............1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma, položen stručni ispit.

- Profesor ili nastavnik istorije, ........1 izvršilac  na 19 časova  neposrednog rada u nastavi sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.08.2021.god. položen stručni ispit

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radno mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (3)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18, 35/20, i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18, 84/19,63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 ,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

 

Кandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18, i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18) i to:

a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ukojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 22.09.2020. god. sa početkom u 10 sati, nakon testa istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima

Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs, lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli škole 18.09.2020.god.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Stevan Nemanja“ Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

15.09.2020