Poslovi - Oglas za posao

Skladištar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 2
Jezici:

Na osnovu člana 46. Statuta CTS d.o.o. Sarajevo, direktor Društva raspisuje 

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Skladištar ................. ...............................   2 izvršilac

 

Pored općih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove: 

  • SSS
  • Radno iskustvo na istim i sličnim poslovima minimalno 3 godine
  • Vozačka B kategorije
  • Certifikat za upravljanje viljuškarom

Opis poslova: 

 

Organizuje rad u vezi skladištenja osnovnog materijala za potrebe društva, određuje mjesto za skladištenje, vrši prijem materijala na osnovu dokumentacije i mjerenjem, normira dokumente, vodi računa o pravilnom uskladištenju materijala, svaka tri mjeseca sravnava stanje sa glavnim knjigovođom  i upoređuje ih sa stvarnim stanjem. Izrađuje mjesečne kontrole inventure,  priprema skladište za inventuru, učestvuje u inventuri zajedno sa komisijom i potpisuje inventurne liste. Materijalno je zadužen za imovinu kojom je zadužen, u slučaju reklamacije kvalitetnog i kvantitativnog prijema materijala sačinjava zapisnik i podnosi ga komisiji za pospis i neposrednom rukovodiocu. U svom radu mora se pridržavati normativnih akata preduzeća, obavlja  i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu rukovodioca kome je i odgovoran za svoj rad.

Konkurs  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: 

 

CTS  d.o.o. Sarajevo

Braće Baljić 1c

71000 Sarajevo

 

Tel. 033 774 150 

 

Izvor: MojPosao.ba

29.07.2020