Poslovi - Oglas za posao

Šef računovodstva (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Hadžići
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 20a Zakona o radu (Sl. novine F BiH br. 26/16 i 89/18) i člana 6 stav 1 Uredbe  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19),  a u vezi sa Odlukom Uprave o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme br.  UP – 00012 /20 od   21.04.2020. godine , TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI DD , sa sjedištem u ul. 6. marta  br. 82 u Hadžićima  objavljuje:

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme  

 

  1. ŠEF RAČUNOVODSTVA– 1 izvršilac

Pored opštih uslova koji podrazumijevaju da: je državljanin BIH, da ima navršenih 18 godina, da ima opštu i zdravstvenu  sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da nije otpušten iz državne službe  kao rezultat  disciplinske  mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini ( bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od  tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, da se na njega ne  odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće posebne uslove:

  • završen Ekonomski fakultet,
  • položen certifikat za računovođu
  • najmanje 3 godine iskustva u struci , na istim ili sličnim poslovima
  • poznavanje rada na računaru
  • osnovno poznavanje engleskog jezika

Kratak opis poslova

Obezbjeđuje pravovremeno, precizno i kvalitetno, kontrolu unešenih podataka u sistem  i signalizira na eventualnu nepravilnost. Učestvuje u davanju instrukcija  za njeno otklanjanje, prati zakonsku regulativu i izmjene u vezi sa zakonskom regulativom koje regulišu računovodstveno poslovanje društva. Kontroliše i prati rad referenta u računovodstvu. Uočava eventualne propuste u njihovom radu i ispravlja ih u cilju efikasnog rada službe. Obavezan je poznavati MRS I MSFI i njihovu primjenu u radu. Izrađuje završne račune i  periodične obračune. Obavlja i druge  poslove po nalogu izvršnog direktora zajedničkih službi i direktoru društva. 

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

 

Potrebna dokumentacija

  • prijava na oglas sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom
  • univerzitetska diploma - VSS VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje  prvog ciklusa  koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja – Ekonomski fakultet
  • certifikat računovođe - kopija

Molimo zainteresovane kandidate da svoje prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostave na adresu:

 

TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D.

6 MARTA BR.82

71000 HADŽIĆI

 

Oglas je otvoren 30 dana od objave 

 

Izabrani kandidat  će biti u obavezi da u roku od 7 dana dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje Suda o nevođenju krivičnog postupka  i uvjerenje MUP-a o nekažnjavanju.

Dokumenti koji se prilažu mogu biti kopije, uz obavezu izabranog kandidata da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata.

Dostavljeni dokumenti će biti vraćeni kandidatima na njihov lični zahtjev.                                                          

 

Samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na intervju.

 

Izvor: MojPosao.ba

21.05.2020