Poslovi - Oglas za posao

Istraživač—Asistent (m/ž)

Vrsta edukacije Master
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

UNIVERZITET U SARAJEVU

 

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnovači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 9/19), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11/05-30-2579-2/20 od 30.04.2020. godine, Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos broj: 01-3- 148-1/20 od 30.01.2020. godine, dana 14.05.2020.godine raspisuje se

 

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U

SARAJEVU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Osnovni podaci o poslodavcu:

Naziv: Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu

Sjedište: Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Internet adresa poslodavca: www.fpn.unsa.ba

Naziv radnog mjesta: Istraživač—Asistent (Horizon 2020 projekti CONNEKT i PAVE)

Opis poslova:

 • Sprovođenje istraživanja prema opisu projekta CONNEKT i PAVE
 • Prikupljanje, priprema i analiza podataka
 • Pisanje izvještaja, transkripta, istraživačkih radova po potrebi i u saradnji sa drugim istraživačima
 • Učešće na sastancima sa projektnim timom i partnerima u BiH i inozemstvu
 • Administrativno upravljanje projektima CONNEKT i PAVE u skladu sa planom predviđenih aktivnosti
 • Ostali relevantni zadaci prema dogovoru sa rukovodiocima projekta

Uslovi za radno mjesto:

 • Završen master studij iz društvenih nauka sa pohvalama ili ocjenom iznad 8 ili 3,5. Prednost će se dati kandidatima koji su magistrirali iz oblasti politologije, sigurnosnih i mirovnih studija i sociologije. Upisan ili završen doktorski studij je poželjan.
 • Izvrsno znanje engleskog jezika i jezika B/H/S.
 • Prethodno iskustvo u koordinaciji istraživanja, projekt menadžmenta i istraživanja u BiH, kao projektni asistent ili projektni koordinator.
 • Izvrsne organizacione sposobnosti, posvećenost radu i sposobnost rada od vremenskim rokovima.
 • Prethodna iskustva istraživanja i pisanja naučnih radova iz oblasti političkih, sigurnosnih ili socioloških znanosti su poželjna.
 • Spremnost na putovanja u BiH i inozemstvu.

Opšti uslovi: državljanin BiH i stariji od 18 (osamnaest) godina.

Prednost pri zapošljavanju: Prilikom zapošljavanja potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jednakim uslovima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom

prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. Izrazi koji se koriste u ovom konkursu,a imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški i na ženski rod. 

 

Iznos osnovne plate: Osnovna plata za radno mjesto iznosi 1291,50 KM.

Zapošljavanje se vrši na određeno vrijeme, od završetka konkursne procedure na period od godinu dana.

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: Mjesto obavljanja rada je Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu, Skenderija 72. Radno vrijeme je 40 sati sedmično (puno radno vrijeme), a sve u skladu sa Pravilnikom o radu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. Prijava na konkurs koja treba da sadrži biografiju (CV) sa stečenim zvanjem, istraživačkim iskustvom, spiskom objavljenih naučnih radova, projekata i radnog iskustva, te kontakt podacima (adresu, kontakt telefon)

2. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku

3. Potvrde o prethodnom radnom iskustvu sa opisom zadataka (pisma preporuke)

4. Diploma završenog master studija i prijepis ocjena (diploma supplement), eventualno diploma o završenom doktorskom studiju

5. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

6. Potvrda, uvjerenje ili drugi dokument o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava prioriteta u zapošljavanju.

7. Drugu dokumentaciju relevantnu za radno mjesto

 

U prvom krugu Prijavu sa potrebnom dokumentacijom treba poslati na e-mail adresu: connekt@fpn.unsa.ba. Nakon inicijalne selekcije kandidata, u drugom krugu komisija za izbor obavlja testiranje kandidata na BHS i engleskom jeziku. Kandidati koji budu pozvani u drugi krug dokumentaciju za prijavu na Javni konkurs dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog ispita u drugom krugu kandidati će biti obavješteni putem web stranice Fakulteta (www.fpn.unsa.ba). Imena kandidata se neće objavljivati. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji polože pismeni ispit bit će pismeno obavješteni o vremenu održavanja intervjua. O rezultatima konkursa svi prijavljeni kandidati bit će pismeno obavješteni (u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje. Kandidat koji budu izabran, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Konkursni rok: Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Dnevni Avaz, web stranici JU“ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, web stranici Fakulteta www.fpn.unsa.ba.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja: Aida Sarajlić Ovčina, tel.: 033 203 562 lok 113. 

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

15.05.2020