Poslovi - Oglas za posao

Asistent (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici:

Asistent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija (m/ž)

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu Fedracije BiH („ Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko- neretvanske županije“, br:4/12), čl. 18. i 26. Statuta i čl. 12. st. 1. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Mostaru raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

na Sveučilištu u Mostaru

za potrebe ustrojbene jedinice

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

 

 

I Predmet  javnog natječaja:

 

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto:

  •  asistent za znanstveno područje društvenih znanosti,  znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija - 1 izvršitelj

II Mjesto rada

 

Mjesto rada je u Mostaru i Rodoču -Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Matice hrvatske b.b., Rodoč b.b. Mostar

 

III Kratki opis poslova:

 

Asistent sudjeluje u izvođenju dijela odgojno-obrazovnog rada odgovarajućeg znanstvenog  područja, polja i grane za koju je izabran, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu, u radu stručnih službi i povjerenstva.

 

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru- Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

 

IV Uvjeti

 

Opći uvjeti:

  • da je osoba  državljanin BiH
  • da osoba ima navršenih 18 godina života
  • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (dostaviti naknadno)

Posebni uvjeti:

  • izvršen izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistenta na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija

V Potrebna dokumentacija (originali ili ovjerene preslike) uz potpisanu prijavu:

  • životopis s adresom, kontakt telefonom i mail adresom
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • diploma o završenom stupnju obrazovanja
  • dokaz o izvršenom izboru u znanstveno-nastavno zvanje asistenta na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija

VI Napomena:

 

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu prijavu i  priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto koje je predmet natječaja.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Kandidat koji nije pristupio intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

 

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba . 

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s traženim dokumentima u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

 

Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa

za Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti 

za radno mjesto asistent – NE OTVARATI/           

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

14.05.2020