Poslovi - Oglas za posao

Viši laborant (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 69. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 19. tačkom 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Upravnog odbora Univerziteta broj: 101-666/20 od  28.2.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje, 

 

KONKURS

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

viši laborant na institutu

„Safet Krkić“ na

Fakultetu informacijskih tehnologija na

Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

Raspisuje se konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru -  1 izvršilac

 

OPIS POSLOVA: 

 • priprema i demonstrira laboratorijske vježbe za studente;
 • priprema praktikume i druge materijale potrebne za vježbe za studente;
 • zajedno sa laborantom, vrši izradu modela potrebnih za eksperimentalni dio vježbi;
 • pomaže studentima u izradi završnih radova svih ciklusa studija;
 • planira, organizuje, provodi i dokumentuje poslove koji se odnose na laboratorijske analize;
 • obavlja standardna ispitivanja u laboratoriju;
 • obrađuje izvještaje o rezultatima laboratorijskih ispitivanja;
 • kontroliše i potpisuje izlazne dokumente sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja;
 • učestvuje u izradi i implementaciji projekata, te obavlja organizacione i stručne poslove za pravilno izvođenje projekta;
 • učestvuje u pisanju izvještaja o stepenu implementacije projekta i finalnih izvještaja na projektima;
 • daje ocjenu stanja laboratorije i laboratorijske opreme te stepen iskorištenosti opreme u naučno
 • nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu;

obavlja i druge poslove po nalogu dekana i prodekana.

 

Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

 • VSS/VŠS odgovarajućeg smjera sa jednom godinom radnog iskustva i
 • poznavanje stranog jezika - nivo B1 i rada na računaru.

POTREBNI DOKUMENTI

 

Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje Suda da kandidatu nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenom random mjestu,
 • Ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX 1. Ustava BiH,
 • Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
 • Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Napomena: Kandidat koji bude izabran će po okončanju konkursne procedure dostaviti: 

 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i
 • Ljekarsko uvjerenje.

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU,

 SJEVERNI LOGOR B.B.,

88104 MOSTAR

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Viši laborant na institutu

„Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“

u Mostaru -  NE OTVARATI).

 

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.  

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.03.2020