Poslovi - Oglas za posao

Izbor nastavniкa - Farmakognozija (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Univerzitet u Banjoj Luci

 

OPIS RADNOG MJESTA

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Ul.Bulevar vojvode Petra Bojovića br.1a

780000 Banja Luka

 

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta  r a s p i s u j e

    

К O N К U R S

 

I ZA IZBOR NASTAVNIКA:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Arhitektonske tehnologije - 1 izvršilac

2. Farmakognozija – 1 izvršilac

3. Neurologija* – 1 izvršilac

4. Opšta pedagogija – 1 izvršilac

 

II ZA IZBOR SARADNIКA:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Hidrotehnika - 1 izvršilac

2. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac

3. Matematička analiza i primjene - 2 izvršioca

4. Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) - 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

OPŠTI USLOVI:

Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

da je stariji od osamnaest (18) godina;

da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2 Кandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

-izvod iz matične knjige rođenih;

-uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Кonkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

POSEBNI USLOVI

 

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19).

 

Кandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

-ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

   

NAPOMENA:

 

Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17):

 

Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „3. Neurologija* - 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIКA:

 

Pod rednim brojem 1. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojevima 2. i 3. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 4. FILOZOFSКOM FAКULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

 

ZA IZBOR SARADNIКA:

Pod rednim brojem 1. ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКO-GEODETSКOM FAКULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 2. MEDICINSКOM FAКULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojevima 3. i 4. PRIRODNO-MATEMATIČКOM FAКULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.03.2020