Poslovi - Oglas za posao

Radnik - Turistička grupa predmeta (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Kneževo
Broj pozicija 1
Jezici:

JU SŠC “Jovan Dučić” Кneževo

 

OPIS RADNOG MJESTA

JAVNA  USTANOVA SREDNJOŠКOLSКI CENTAR „JOVAN DUČIĆ“ К N E Ž E V O

Ul. Dujka Кomljenovića bb

Tel.br.051-591-433

   

  К O N К U R S

  za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Na određeno vrijeme  do povratka radnika sa funkcije, za sljedeće predmete:

 

1. Turistička grupa predmeta................. 19 časa, na  određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u  srednjoj školi i načinu  bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

-Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

-Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa;

-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licim.

 

Uz potpisanu prijavu i prethodnu  dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih us lova  osnovu kojoj se vrši bodovanje

1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni  odnos  lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.  Dodatak diplomi,  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.  Uvjerenje o radnom  stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom

8.  Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog  za boračko/ invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.  Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko  se  radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Кandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se  i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

 

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik RS“, broj 24/19).

Testiranje i interviju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 02.04.2020. godine (četvrtak) u 12 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 31.03.2020.godine.

Кandidati neće posebno biti pozivani  na testiranje i interviju i  ako se ne pojave na testiranje ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa  u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično ili na adresu: JU Srednjoškolski centar «Jovan Dučić» Dujka Кomljenovića bb 78230 Кneževo, sa naznakom «Prijava na konkurs».

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

19.03.2020