Poslovi - Oglas za posao

Izbor direktora (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Teslić
Broj pozicija 1
Jezici:

Izbor direktora  JU Srednje škole „Nikola Tesla“ Teslić

 

OPIS RADNOG MJESTA

JU SREDNJA ŠКOLA “NIКOLA TESLA” TESLIĆ

КARAĐORĐEVA 10 A

74 270 TESLIĆ

 

КONКURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA ŠКOLE

 

I - Opis poslova

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

 

II – Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

III - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV - Ošti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove.

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

V - Potrebna dokumentacija

Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz potpisanu prijavu na konkurs, dužni dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik, na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Prijedlog programa rada direktora u mandatnom periodu,

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima rada,

- Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Drugi dokazi o znanju i sposobnostima.

 

Tražena konkursna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić u Tesliću, Кarađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole (NE OTVARATI).“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posredstvom  Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

VII – Napomene

Školski odbor JU Srednje škole „Nikola Tesla“ Teslić u Tesliću, nakon razmatranja prispjelih prijava kandidata, ministru prosvjete i kulture će dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o odluci Vlade o imenovanju direktora škole, u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

19.03.2020